Lượt xem: 281
Kết quả thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023
Trong năm 2023, Sở VHTTDL đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của ngành; công khai, dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ ...

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2023, cơ quan đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

          Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: Lãnh đạo Sở (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc), 07 phòng chuyên môn và 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng số công chức, viên chức, người lao động hiện có 193 người, trong đó có 139 đảng viên và 02 tổ chức đoàn thể là Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực: văn hóa và gia đình, thể dục thể thao, du lịch.

Một sự kiện tại Ngày hội văn hóa thể thao ngành

          Trong năm 2023, thực hiện dân chủ công khai trong các hoạt động của cơ quan như: quản lý, sử dụng công chức, viên chức, đạo tạo bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC như: Kết luận số 120-KL/TW,  ngày  07/01/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114 -KL/TW  ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị  định  số 04/2015/NĐ- CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ... các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy liên quan đến quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp như: hội nghị, họp cơ quan, họp lệ chi bộ, đoàn thể, triển khai văn bản qua nhóm zalo,... Qua đó, đã nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Sở VHTT&DL tổ chức hội công chức Khối văn phòng năm 2023

          Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc Sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đảm bảo các nội dung theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị. Chỉ đạo rà soát quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và quy chế dân chủ tại cơ quan.

          Kết quả đạt được năm 2023: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền đã được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Công tác dân chủ cơ sở được gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ công chức, viên chức, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của ngành; công khai, dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ. Tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan; Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, luôn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ Thủ trưởng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Tại sự kiện Lễ hội Ooc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2023

          Trong năm 2024, Sở VHTTDL tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, năng lực thực hành dân chủ của đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động trong toàn ngành. Tiếp tục thực hiện nghiêm  túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP  ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về thực hiện QCDC. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý; đồng thời rà soát bổ sung nội quy, quy chế làm việc của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Văn phòng Sở

 

 

video
  • 10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIÊU BIỂU NĂM 2023 (15/01/2024)
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 6 235
  • Tất cả: 776801
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.