PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ VĨNH CHÂU

 Trưởng phòng: TRƯƠNG VĂN VŨ
- Năm sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính học - Thạc sĩ quản lý công
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0793861293
- Điện thoại di động: 0918.077 550

 


 

 

 Phó trưởng phòng : PHAN MỸ NƯƠNG 
- Năm sinh: 1973
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa tư tưởng
- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:02993 861293 

- Điện thoại di động: 0929350169

- Email: pmnuong@soctrang.gov.vn


 

 

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng : TRẦN LONG ĐỈNH
- Năm sinh: 1984 
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa 
- Trình độ LLCT:  Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 02993 861293
- Điện thoại di động: 0977464213

 


 

 

 
  CHỨC NĂNG, NHỆM VỤ:

     I. Vị trí và chức năng:
    1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; quản lý nhà nước về: báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện.
    2. Phòng Văn hoá và Thông tin có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sóc Trăng.
 
    II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
      *Về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch:
     1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
     2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; chống bạo lực trong gia đình.
     4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di  tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
     5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.
     6. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
     7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
     8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
     9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch.
     *Về lĩnh vực thông tin và truyền thông:
     1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
     2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
     4. Giúp Uỷ ban nhân dân  cấp huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     5. Giúp Uỷ ban nhân dân  cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
     6. Giúp Uỷ ban nhân dân  cấp huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.
     7. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     8. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
     9. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
     10. Giúp Uỷ ban nhân dân  cấp huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
     11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
     12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Thông tin và Truyền thông.
    - Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về các lĩnh vực theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     - Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

     ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

    1. Trung tâm Văn hóa thông tin
     - Địa chỉ : đường Trưng Nhị khu 4 thị trấn Vĩnh Châu
     - Điện thoại : 0793862720
     - Cơ cấu tổ chức :  
      * Đội thông tin lưu động
      * Nhà truyền thống
      * Thư viện

     2. Trung tâm thể dục thể thao

     - Địa chỉ : đường Trưng Nhị khu 4 thị trấn Vĩnh Châu
     - Điện thoại : 0793862630

 

 

video
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
  • Tri Ân (27/07/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 82
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 1 689
  • Tất cả: 652648
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.