PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

  Trưởng phòng: LÊ HOÀI LAN
- Năm sinh: 27/10/1970
- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Lịch sử
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng:

- Email: hoailanst@yahoo.com.vn

              lhlan@soctrang.gov.vn

  Phó Trưởng phòng: ĐINH NHẬT NAM 
- Năm sinh: 04/4/1989
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 02993. 616 811

- Điện thoại di động: 0939345751

- Email: dnnam@soctrang.gov.vn

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  

1. Vị trí và chức năng

 Phòng Tổ chức - Pháp chế là phòng tham mưu tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức, biên chế, chính sách lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tham mưu thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ 
2.1. Công tác tổ chức:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công chức viên chức, thi đua khen thưởng và các nội dung liên quan.
- Tham mưu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông;
- Tham mưu công tác thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định của pháp luật;
- Tham mưu quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 
- Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở.
- Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Tham mưu xây dựng kế hoạch biên chế, quản lý biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở;
- Tham mưu thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định.
- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc, thục hiện công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định. 
2.2. Công tác thi đua khen thưởng
- Tham mưu tổ chức triển khai Luật Thi đua Khen thưởng, hướng dẫn thực hiện các quy định, chính sách thi đua khen thưởng, thực hiện nhiệm vụ thư ký, tổng hợp các hồ sơ thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Đề xuất Giám đốc Sở, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở xem xét tặng giấy khen, các danh hiệu thi đua thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở; 
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng, phong tặng các giải thưởng, danh hiệu, bằng khen, huân chương, huy chương cấp Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hoá, di sản văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
2.3. Công tác pháp chế
- Về công tác xây dựng pháp luật
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
    Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;
Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở;
Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;
Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.
- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;
Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
- Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;
Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở;
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.
- Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;
Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.
- Về công tác bồi thường của Nhà nước
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng
Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;
Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.
- Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế
Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc để Giám đốc Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.


    * Ban hành theo Quyết định 269/QĐ-SVHTTDL, ngày 02/8/2023 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  tỉnh Sóc Trăng.

 

 

video
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
  • Tri Ân (27/07/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 573
  • Trong tuần: 1 784
  • Tất cả: 652743
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.