Văn bản quy phạm pháp luật - svhttdl Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/8/2022 7:26:12 PM <![CDATA[Thông qua Nghị quyết quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, tỉnh Sóc Trăng]]> 12/23/2021 10:39:00 AM 12/23/2021 10:39:00 AM
Ngày 08/12/2021, tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, tỉnh Sóc Trăng. ]]>